Logo

MRI scan in Gurugram

List of MRI scan in Gurugram

Name Cost range
1 MRI - Brain with CVJ 5000.00-5000.00
2 MRI - Left Humerus 3650.00-3650.00
3 MRI - LOWER ABDOMEN 5000.00-5000.00
4 MRI - PAROTID 4500.00-4500.00
5 MRI - Right Humerus 5000.00-5000.00
6 MRI - WHOLE SPINE 7000.00-7000.00
7 MRI ABDOMEN + CONTRAST 8000.00-8000.00
8 MRI BOTH ANKLE JOINT 7000.00-7000.00
9 MRI Both Knee 4000.00-4000.00
10 MRI BOTH LEG 7000.00-7000.00
11 MRI BRACHIAL PLEXUS 4000.00-4000.00
12 MRI BRAIN 4000.00-4000.00
13 MRI BRAIN + CONTRAST 7000.00-7000.00
14 MRI CERVICAL SPINE 4000.00-4000.00
15 MRI CHEST 4500.00-4500.00
16 MRI CHEST + CONTRAST 7500.00-7500.00
17 MRI CV JUNCTION 4000.00-4000.00
18 MRI DORSAL SPINE 4000.00-4000.00
19 MRI DORSO - LUMBAR SPINE 4000.00-4000.00
20 MRI FACE 4500.00-4500.00
21 MRI FEMUR 4000.00-4000.00
22 MRI FINGER 4000.00-4000.00
23 MRI FISTULOGRAM 5000.00-5000.00
24 MRI FOREARM 4000.00-4000.00
25 MRI GLUTEAL REGION 4000.00-4000.00
26 MRI HIP JOINT 4000.00-4000.00
27 MRI INNER EAR 4000.00-4000.00
28 MRI KUB 5000.00-5000.00
29 MRI LEFT ARM 3650.00-3650.00
30 MRI LOWER ABDOMEN WITH CONTRAST 7000.00-7000.00
31 MRI NECK 4000.00-4000.00
32 MRI NECK + CONTRAST 7000.00-7000.00
33 MRI ORBIT 4000.00-4000.00
34 MRI ORBIT WITH CONTRAST 7000.00-7000.00
35 MRI PELVIS + CONTRAST 7000.00-7000.00
36 MRI PENIS 4000.00-4000.00
37 MRI PERINEUM 4000.00-4000.00
38 MRI PNS + CONTRAST 7000.00-7000.00
39 MRI PROSTATE 4500.00-4500.00
40 MRI RIGHT ARM 4000.00-4000.00
41 MRI RIGHT HIP 4000.00-4000.00
42 MRI SCROTUM 4000.00-4000.00
43 MRI SIALOGRAM 5000.00-5000.00
44 MRI SINOGRAM 4000.00-4000.00
45 MRI STERNOCLAVICULAR JOINT 4000.00-4000.00
46 MRI STERNUM 4000.00-4000.00
47 MRI TEMPORAL BONE 4000.00-4000.00
48 MRI THORAX 4000.00-4000.00
49 MRI TM JOINT 4000.00-4000.00
50 MRI TONGUE 4500.00-4500.00
51 MRI UPPER ABDOMEN 5000.00-5000.00